Skip til hoved indholdet
heart icon

Ordforklaring

En bolig med A-ordning er i god og forsvarlig stand ved indflytning. Vægge og lofter fremstår som nyistandsatte. Lejer står selv for den indvendige vedligeholdelse i perioden for beboelse.

Vi kan afvise en ansøger, hvis der er flere end to personer per beboelsesrum. Vi kan også afvise en ansøger, hvis personen har et uafklaret økonomisk mellemværende fra en tidligere lejebolig. Det er desuden muligt at ophæve en lejekontrakt, hvis lejer har fået bolig på baggrund af bevidst forkerte oplysninger.

Anciennitet er udtryk for, hvor længe du har stået på ventelisten. Jo mere anciennitet desto bedre placering på ventelisten. Tiden arbejder for dig.

Du skal betale et gebyr hvert år for at bevare din anciennitet. Hvis du ikke betaler det årlige gebyr til tiden, bliver du slettet fra ventelisten og mister din optjente anciennitet. Konsekvensen er, at du starter forfra på ventelisten, når du igen søger bolig hos Bo i Nord.

En bolig med B-ordning er ikke nyistandsat. Med boligen følger en vedligeholdelseskonto, hvor du sparer op til den indvendige vedligeholdelse over huslejen. Du kan først få penge fra kontoen, når al administration og økonomi er i orden i forbindelse med indflytningen. Når boligen opsiges, kan kontoen ikke længere bruges.

Bo i Nord har besluttet at tilbyde boliggaranti til lejere, der flytter fra deres lejligheder.

Boliggarantien skal oprettes i forbindelse med fraflytning, hvilket vil sige inden for opsigelsesperioden. Der kan kun oprettes én garanti per fraflytning.

Fortrydes en fraflytning inden for en treårig periode, er det muligt at benytte sig af en boliggaranti. Boliggarantien giver indehaveren fortrinsret på ventelisten til en bolig inden for en periode på tre år fra fraflytningstidspunktet. Dog må indehaveren ikke have gæld til boligorganisationen.

Hvis boligorganisationen inden for rimelig tid ikke kan tilbyde en bolig i samme afdeling, som indehaveren af boliggarantien fraflyttede, kan boligorganisationen tilbyde indehaveren en anden bolig i boligorganisationen i henhold til ”Bekendtgørelsen om udlejning af almene boliger m.v.” §6. Her tilbyder vi en bolig tilsvarende den, der fraflyttes.

Der er et gebyr for udstedelse af boliggarantien på 1000 kroner. Beløbet inkluderer tre års ventelistegebyr.

Hvis der ved garantiperiodens udløb ikke er gjort brug af garantien, vil opskrivningen blive overført til den almindelige venteliste med de tre års anciennitet, garantiperioden har givet. Herefter betales et ventelistegebyr hvert år på 200 kroner.

Boliggarantien er personlig og kan ikke overdrages til andre.

Boliggarantibeviset giver ret til tre boligtilbud. Kontakt din fraflyttede boligorganisation, når du ønsker at flytte tilbage.

Du er bolighavende i Bo i Nord, når du opfylder alle nedenstående kriterier:

 • Du har personligt fået boligen via dit brugernummer i Bo i Nord, en anvisning fra kommunen eller ved en godkendt overdragelse
 • Du har underskrevet en gyldig lejekontrakt med en af boligorganisationerne i Bo i Nord
 • Boligen, du bor i, er uopsagt

Boligstøtten er opdelt i to kategorier:

 • Boligydelse til husstande, som får social pension
 • Boligsikring til øvrige husstande

Hvor meget du kan få i boligstøtte, afhænger af:

 • hvor stor boligen er
 • huslejens størrelse
 • husstandens størrelse og antal børn
 • indkomst og formue

Find mere information hos Udbetaling Danmark eller på borger.dk, hvor du kan søge om boligstøtte.

Når du er skrevet op hos Bo i Nord får du et brugernummer. Det skal du anvende sammen med dit kodeord for at logge ind, når du vil søge bolig eller ændre dine oplysninger.

Brugernummeret og din opskrivning er personlig. Det er derfor ikke muligt at få flere navne på.

Uddrag fra bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. – omkring opskrivning og overdragelse af denne:

Kapitel 6, Øvrige rettigheder

§ 29. Der kan ikke tillægges boligsøgende til almene familieboliger videregående fortrinsrettigheder end anført i § 1, stk. 6 og 7, og §§ 2-10.

§ 30. Overgår brugsretten til en almen bolig varigt til en anden person efter almenlejeloven, kan ancienniteten på ventelisten eller på oprykningsventelisten overdrages til den, der overtager boligen. Dette gælder dog ikke ved bytning.

§ 31. Ved en boligsøgendes død overgår ancienniteten på ventelisten eller på oprykningsventelisten til den afdødes efterladte ægtefælle, registrerede partner eller hermed sidestillet person.

Stk. 2. Flytter en boligsøgende på grund af alder eller sygdom til et plejehjem, en almen ældrebolig eller lignende, kan pladsen på ventelisten eller på oprykningsventelisten overdrages til den boligsøgendes ægtefælle, registrerede partner eller hermed sidestillet person.

§ 32. Bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 30 og § 31, kan overdragelse af ventelistepladser i almene boligorganisationer ikke finde sted.

Når du modtager et boligtilbud per mail, har du flere svarmuligheder:

 • Log ind på boinord.dk, og svar ja eller nej til boligen
 • Besvar den mail, du modtager boligtilbuddet på
 • Ring til:
  • Boligselskabet P.M. på tlf. 98 82 12 34
  • Boligselskabet Nordjylland på tlf. 98 92 63 33
  • Plus Bolig på tlf. 96 31 41 51
  • Sundby-Hvorup Boligselskab på tlf. 98 17 30 66
  • Vivabolig på tlf. 96 30 94 60

Det er dit eget ansvar, at vi har den korrekte mailadresse.

Loven kræver, at en almen boligafdeling har en gyldig energimærkning. Energimærket kan give både ejer og lejer et hurtigt overblik over hvilke energimæssige forbedringer, der er rentable at gennemføre, samt hvor økonomisk boligen er at bo i.

Da energimærket er standardiseret, giver det en god mulighed til at sammenligne og lave en ensartet vurdering af de enkelte afdelinger.

Flytteprocenten viser hvor mange flytninger, der gennemsnitlig er per år i den afdeling og på den type bolig, du søger.

Ved fraflytning bliver din bolig synet af en person udpeget af boligorganisationen. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport. Heraf fremgår det hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse samt hvilke, der er misligholdelse eller skal betales af afdelingen.

Frigørelsesdatoen er den dato, hvor du ikke længere hæfter for lejemålet – altså betaler husleje og diverse forbrug. Frigørelsesdatoen står på den bekræftelse, du modtager, når du opsiger din bolig.

Det koster et årligt gebyr at stå på ventelisten, uanset om du er aktiv eller i bero. Du bevarer og optjener anciennitet, så længe du betaler gebyr.

Hvis du har registreret din e-mailadresse på din bruger hos Bo i Nord, kan du klikke på ”glemt adgangskode”. Du kan også kontakte en af boligorganisationerne, som fremsender dit brugernavn og adgangskode til dig.

Du kan søge specifikt på boliger, hvor det er tilladt at have husdyr. Der er forskellige regler fra afdeling til afdeling.

Få mere information under den enkelte afdeling.

Rettidig betaling af husleje skal senest ske på forfaldsdagen. Forfalder lejen til betaling på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, bliver forfaldsdagen udskudt til den efterfølgende hverdag. Du kan betale på posthuset, i banken, via netbank eller tilmelde huslejebetalingen til betalingsservice.

Når du flytter ind i en bolig, laver vi et indflyttersyn. Her vurderer en person udpeget af boligorganisationen lejlighedens tilstand og laver en indflytterrapport. Hvis der er mangler, fejl eller skade i boligen, som er til væsentlig gene, sørger ejendomsfunktionæren for, at det bliver lavet hurtigst muligt.

Du skal betale et indskud, når du flytter ind i en almen bolig. Du har mulighed for at søge om lån til beboerindskud hos kommunen, når forskellige krav er opfyldt.

Få mere at vide om kommunelån hos kommunens borgerservice.

Du skal underskrive lejekontrakten i den boligorganisation, du flytter ind hos.

Ved indflyttersynet udfærdiges en indflytterrapport, og du får udleveret/tilsendt en mangelliste. Denne liste skal afleveres senest 14 dage efter indflytning, hvorefter boligorganisationen sørger for, at manglerne bliver udbedret hurtigst muligt.

Der kan være tale om fejl, som ikke udbedres, men i stedet noteres, så du ikke skal hæfte for dette ved fraflytning. Fejl- og mangellisten skal sikre, at du ikke skal betale for eventuelt oprindelige mangler, fejl og skader.

Der er tale om misligholdelse, når boligen er skadet eller forringet på grund af:

 • Forkert vedligeholdelse, hvis der for eksempel ikke er malet korrekt
 • Manglende vedligeholdelse, hvis lakken for eksempel er slidt af gulvene, og der ikke er genlakeret
 • Forkert brug, hvis dørkarme for eksempel er gnavet i stykker af en hund
 • Uforsvarlig adfærd, hvis der for eksempel er sket uheld eller hærværk i boligen

Din opskrivning er personlig. Det er derfor ikke muligt at få flere navne på.

Uddrag fra bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. – omkring opskrivning og overdragelse af denne:

Kapitel 6, Øvrige rettigheder

§ 29. Der kan ikke tillægges boligsøgende til almene familieboliger videregående fortrinsrettigheder end anført i § 1, stk. 6 og 7, og §§ 2-10.

§ 30. Overgår brugsretten til en almen bolig varigt til en anden person efter almenlejeloven, kan ancienniteten på ventelisten eller på oprykningsventelisten overdrages til den, der overtager boligen. Dette gælder dog ikke ved bytning.

§ 31. Ved en boligsøgendes død overgår ancienniteten på ventelisten eller på oprykningsventelisten til den afdødes efterladte ægtefælle, registrerede partner eller hermed sidestillet person.

Stk. 2. Flytter en boligsøgende på grund af alder eller sygdom til et plejehjem, en almen ældrebolig eller lignende, kan pladsen på ventelisten eller på oprykningsventelisten overdrages til den boligsøgendes ægtefælle, registrerede partner eller hermed sidestillet person.

§ 32. Bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 30 og § 31, kan overdragelse af ventelistepladser i almene boligorganisationer ikke finde sted.

Hvis du ikke kan logge ind, kan det være fordi, du glemmer at skrive alle bogstaverne i det kodeord, du fik fra start, med STORE bogstaver.

Du kan ændre din adgangskode til noget, der er lettere at huske. Det gør du under ”Personlige oplysninger”, når du er logget ind på ”Din side”.

Husk at:

 • adgangskoden skal være mellem otte og ti tegn
 • der skelnes mellem store og små bogstaver
 • du ikke må bruge følgende specialtegn: ’- < > =

Borger.dk kan du få endnu flere gode råd